VOG Formulier

Formulier Verklaring Omtrent het Gedrag

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om lid van een schietvereniging te kunnen worden men verplicht om een recente VOG te kunnen overleggen.

U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Een VOG kunt u o.a. bij uw gemeente aanvragen (mede door een ingevuld aanvraagformulier door ons verstrekt)

U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de BRP. U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. In dit geval is dat de schietsportvereniging.

De organisatie geeft op het formulier aan wat het doel van de aanvraag is en bepaalt waarop de medewerker wordt gescreend. Op het aanvraagformulier moet de organisatie (bijvoorbeeld een toekomstige werkgever) aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt, bijvoorbeeld voor de schietsport.

Wanneer u de aanvraag via de gemeente indient, moet u bij de gemeente een geldig identiteitsbewijs tonen en het tarief van de aanvraag voldoen. Een gemeenteambtenaar bekijkt of het formulier correct is ingevuld, controleert uw identiteit en int het tarief. Vervolgens stuurt de gemeenteambtenaar uw aanvraagformulier naar Justis.

Let op! Het VOG aanvraagformulier wordt door onst verstrekt en getekend. Hierna kunt u een afspraak bij de desbetreffende gemeente maken om het in te dienen

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren